O nas – Nasze działania


„Miasto Piła z nową energią!” wspiera program rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami poprzez nurkowanie

Fundacja Krok po kroku HSA podpisała i realizuje kolejny projekt umowę na przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych wraz z ich przygotowaniem do nurkowania. Celem projektu jest rehabilitacja społeczna poprzez sport ekstremalny (nurkowanie) osób z niepełnosprawnościami (osoby z autyzmem, osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi, osoby z chorobami postępującymi). Zajęcia są prowadzone zgodnie z wymogami zasad bezpiecznego nurkowania wg. standardów HSA. Doświadczenie trenerów Krok po kroku HSA, potwierdzone przeprowadzonymi badaniami pokazuje, że rehabilitacja przez nurkowanie przynosi szerokie rezultaty terapeutyczne, z rehabilitacją społeczną włącznie.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2024 jest częścią projektu „Miasto Piła z nową energią!”, realizowanego przez Gminę Piła w ramach Programu Rozwój Lokalny pod hasłem „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”. Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa na mocy umowy o dofinansowanie nr 8/2021/RL z dnia 10 grudnia 2021 r.

W ramach realizacji przedmiotu umowy zrealizujemy program rehabilitacji poprzez nurkowanie dla 40 uczestników, obejmujący organizację 24 warsztatów (po 40 godzin). Program warsztatów będzie obejmował: program DSD tj. Discover Scuba Diving – odkryj nurkowanie / wycieczka podwodna, a dla części uczestników (minimum 20 osób) dodatkowo program szkolenia nurkowego zgodnego ze standardami HSA. Zajęcia obejmą przeprowadzenie:

  • 360 godzin szkoleniowych teoretycznych, w tym spotkania kwalifikacyjne/z lekarzem oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, w tym przy pomocy defibrylatora (wymagane przeszkolenie wszystkich uczestników biorących udział w nurkowaniu na wodach otwartych) – zajęcia prowadzone indywidualnie oraz w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego – średnio 5 uczestników),
  • 600 godzin zajęć szkolenia praktycznego (w tym 400 godzin zajęć basenowych i basenopodobnych oraz 200 godzin na wodach otwartych, w tym minimum 80 godzin zajęć w warunkach wód zimnych),
  • zapewnienie materiałów audiowizualnych dot. szkolenia nurkowego (w języku polskim, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami).
  • przeprowadzenie egzaminów po szkoleniu oraz zapewnienie – w zależności od efektów szkolenia – certyfikatów nurkowych (certyfikacja zgodnie ze standardami międzynarodowej organizacji HSA – wielopoziomowa A/B/C/C z zastrzeżeniami, lub wydanie Dyplomu).

Zajęcia odbywają się na obiektach w Pile lub w promieniu 20 km od Piły, w tym na naszej Bazie Rehabilitacji Nurkowej na jeziorze Płotki

„Zadania realizowane są w ramach projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 i budżetu państwa pod hasłem „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”, w ramach umowy o dofinansowanie nr 8/2021/RL z dnia 10 grudnia 2021 r.

————————————————————————

Krok po Kroku HSA Foundation has signed and is implementing another project, an agreement for conducting rehabilitation courses for people with disabilities, including their preparation for diving. The goal of the project is social rehabilitation through extreme sport (diving) of people with disabilities (people with autism, people with physical and intellectual disabilities, people with progressive diseases). Classes are conducted in accordance with the requirements of safe diving rules according to HSA standards. The experience of Krok po Kroku HSA trainers, confirmed by research, shows that rehabilitation through diving brings wide therapeutic results, including social integration.

The project implemented in the years 2023-2024 is part of the project „City of Piła with new energy!”, implemented by the Municipality of Piła as part of the Local Development Program under the slogan „We work together for a green, competitive and socially inclusive Europe.” The project is financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 and the state budget under the grant agreement No. 8/2021/RL of December 10, 2021.

As part of the contract, we will implement a rehabilitation through diving program for 40 participants, consisting of 24 workshops (40 hours each). The workshop program will include: the DSD (i.e. Discover Scuba Diving) program – discover diving / underwater trip, and for some participants (minimum 20 people) an additional diving training program in accordance with HSA standards. The classes will include conducting:

 – 360 hours of theoretical training, including qualification meetings / with a doctor and first aid training, including with the use of a defibrillator (training is required for all trainees participating in open water diving) –  individually or in small groups while maintaining the sanitary regime – average 5 participants),

 – 600 hours of practical training (including 400 hours of pool and pool-like classes and 200 hours in open water, including a minimum of 80 hours of classes in cold water conditions),

 – providing audiovisual materials regarding diving training (in Polish, adapted for people with disabilities).

– conducting examinations after the training and providing – depending on the training results – diving certificates (certification in accordance with the standards of the international HSA organization – multi-level A/B/C/C with reservations, or issuing a Diploma).

Classes are held at facilities in Piła or within a radius of 20 km from Piła, including our Diving Rehabilitation Base on Lake Płotki

„The tasks are carried out as part of the project entitled „The city of Piła with new energy!” co-financed by the Norwegian Financial Mechanism for 2014-2021 and the state budget under the slogan „We work together for a green, competitive and socially inclusive Europe”, under the co-financing agreement No. 8/2021/RL of December 10, 2021.