Fundacja

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA
W CELU WSPÓLNEJ
REALIZACJI PROJEKTU

Ogłaszający konkurs:

FUNDACJA KROK PO KROKU HSA

PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań ze środków europejskich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 (Dz. U. 2022 r. poz. 1079), zwanej dalej ustawą wdrożeniową,  Fundacja Krok po Kroku HSA ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych – organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu wspólnej realizacji projektu  z zakresu budowy i wyposażenia oraz utworzenia infrastruktury społecznej przyczyniającej się do włączenia społecznego, dotyczy naboru nr FEWP.05.02-IZ.00-002/24.

Nabór partnera jest prowadzony w celu wspólnej realizacji projektu z zakresu infrastruktury społecznej przyczyniającej się do włączenia społecznego. Informacja na temat konkursu oraz Regulamin Konkursu dostępne na stronie:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/509

CEL PARTNERSTWA:
Wspólna realizacja projektu pn. „ „Centrum Integracji WŁĄCZNIK – budowa i wyposażenie obiektu infrastruktury społecznej dla celów świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej  (w formie zdeinstytucjonalizowanej) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zwany dalej WŁĄCZNIK), pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.05.02-IZ.00-002/24.

Projekt będzie realizowany na terenie województwa wielkopolskiego, a dokładniej na terenie powiatu pilskiego, gminy Piła.  Poza podmiotem wyłonionym w ramach niniejszego konkursu, Partnerem wiodącym projektu jest Fundacja Krok po Kroku HSA oraz pozostałymi partnerami będą Gmina Piła oraz Powiat Pilski (partnerstwo w trakcie organizacji).

Celem projektu  jest budowa infrastruktury społecznej „Centrum Integracji WŁĄCZNIK” wraz z wyposażeniem, w tym z komorą normobaryczną dla tworzenia i funkcjonowania regionalnej infrastruktury społecznej na potrzeby realizacji usług środowiskowych. Obiekt będzie służył do świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli grupy docelowej na rzecz której działani Fundacja Krok po Kroku HSA (typ projektów nr 1 zawarty w Regulaminie Konkursu)

ZAKRES PARTNERSTWA:
Szczegółowy zakres współpracy wypracowany zostanie na etapie budowy koncepcji projektu, zostanie zawarty we wniosku o dofinansowanie projektu, który będzie złożony w ramach ww. konkursu.

Grupą docelową, która będzie korzystała z „Centrum Intergracji WŁĄCZNIK” będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami.
Oczekuje się, że partner wniesie niezbędny Know-How, w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu.

Zakres działań możliwych do realizacji przez Partnera obejmuje:

– określanie potrzeb oraz opiniowanie rozwiązań w zakresie dostosowania obiektów oraz wyposażenia do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami (różne rodzaje niepełnosprawności),

– wsparcie w zakresie opracowania zasad korzystania z obiektu z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia zajęć dla osób ze specjalnymi potrzebami (regulaminy, procedury itp.),

Celem współpracy jest głównie wymiana doświadczeń mających na celu zwiększenie efektywności zaplanowanych w projekcie rozwiązań.


Partner wiodący zawrze umowę partnerską z wyłonionym partnerem, której zakres został wskazany punkcie J. Regulaminu Konkursu „Partnerstwo”.  Zgodnie z założeniami konkursu Partner będzie zaangażowany w realizację całego projektu, co oznacza, że uczestniczył będzie również w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem, przy czym może uczestniczyć w realizacji
tylko części zadań w projekcie. Oczekuje się, że partner wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne oraz niezbędny Know-How, w zakresie pracy z grupą docelową projektu, a także wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu.

KRYTERIA WYBORU PARTNERA:
1. Kryteria dostępu:
Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które łącznie spełniają wymogi:

a) posiadają status organizacji pozarządowej, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
b) Prowadzą działalność statutową na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami;
c) Nie zalegają z uiszczaniem wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy;
e) Posiadają potencjał kadrowy, organizacyjny i finansowy umożliwiający
realizację projektu w zakresie zadań partnera, potwierdzony udokumentowanymi obrotami finansowymi w okresie ostatnich trzech lat;
f) Deklarują uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach;
g) Deklarują dyspozycyjność do działań na terenie województwa wielkopolskiego,
w szczególności powiatu pilskiego – Gminy Piła w okresie realizacji i rozliczania projektu;
h) Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Kryteria punktowe:
Przy wyborze partnera ocenione zostanie:
a) zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa – max 10 pkt.
b) doświadczenie potencjalnego partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze: max 30 pkt.:
− na rzecz grupy docelowej, do której kierowane jest wsparcie w ramach projektu – 17 pkt.
− w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie w ramach projektu – 13 pkt.
c) deklarowany wkład potencjalnego partnera niezbędny do realizacji zgłaszanych do projektu działań i celu partnerstwa – max 20 pkt.:
− potencjał ludzki – kadrowy/merytoryczny – 10 pkt,
− potencjał organizacyjny – 8 pkt,
− potencjał techniczny – 2 pkt,
*opis doświadczenia i kwalifikacji kadry w zakresie realizacji projektów – kopie certyfikatów oraz referencje.
d) proponowany przez potencjalnego partnera zakres merytoryczny działań w projekcie – max 40 pkt.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę wraz z ewentualnymi załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej.
Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
Oferta oraz wszystkie dokumenty składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa
(pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).

Do oferty należy załączyć:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, np. KRS.
b) Statut podmiotu (o ile posiada).
c) Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
d) Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków.
e) Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
f) Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych. Przykładowe formy wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej to: weksel, poręczenie bankowe, gwarancja ubezpieczeniowe, gwarancja bankowa, zastaw rejestrowy.

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie jedna, która spełni wszystkie wymogi formalne i uzyska najwyższą sumę punktów z kryteriów punktowych, przyznanych przez członków Komisji Konkursowej. Wybranemu Podmiotowi Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej.

VI. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej.
Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej
kopercie osobiście, listownie lub elektronicznie na adres:
Fundacja Krok po Kroku HSA
aleja Niepodległości  98 c, 64-920 Piła
adres email: projekty.krokpokroku@gmail.com

z adnotacją: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU. Nie otwierać przed 20.06.2024r.”
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.06.2024 roku do godz. 15:30. Decyduje data wpływu oferty do jednostki Fundacji Krok po Kroku HSA, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.


Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Fundacji Krok po Kroku HSA, aleja Niepodległości 98 c, 64-920 Piła lub mailowo: projekty.krokpokroku@gmail.com

VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:
Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które wezmą w nim udział, nie będą miały możliwość wniesienia odwołania.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:
W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała drugą w kolejności najwyższą liczbę punktów.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji partnerstwa, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów, jaki i do unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wyłonienie partnera nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili ogłaszania konkursu, ogłaszający konkurs może unieważnić postępowanie konkursowe.

Ogłaszający konkurs może odstąpić od podpisania umowy partnerskiej, jeżeli środki z Unii Europejskiej, które ogłaszający konkurs zamierzał uzyskać na realizację projektu partnerskiego, zgodnie z celem partnerstwa, nie zostały mu przyznane